Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Tájékoztatás a gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatásáról

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Budapest Főváros IV. kerület
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 30-án
elfogadott rendeletmódosítással új támogatási formát vezetett be a
szociális ellátások körébe: a gyermeket egyedül nevelő szülők
támogatását, amelynek összege gyermekenként 10.000.- Ft.
A gyermekneveléssel kapcsolatos költségei csökkentésére június 1. és
szeptember 15. között kérelmet nyújthat be a gyermekét egyedül nevelő
szülő, aki gyermekével a kérelem benyújtását megelőzően legalább
három hónapja folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel
rendelkezik és életvitelszerűen itt is él, továbbá akinek
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
a 205.200.- Ft-ot és
b) gyermeke a 16. életévét nem töltötte be, vagy a 16. életévét
betöltött, de 19. életévét be nem töltött gyermeke nappali oktatás
munkarendje szerint folytat tanulmányokat.
A támogatás egyszeri 10.000,- Ft összegű támogatás, amely évente egy
alkalommal a jogosultság megállapítását követően kerül kifizetésre.
A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a
Polgármesteri Hivatal honlapjáról letölthető (www.ujpest.hu), továbbá a
Szociális Osztályon (1042 Budapest, Király u. 12-14.) beszerezhető. A
kérelem benyújtásának módját és a csatolandó dokumentumokat
részletesen tartalmazza a nyomtatvány tájékoztatója.
A teljes – hiánytalanul benyújtott – kérelem a benyújtást követően 8 napon
belül elbírálásra kerül és a támogatást az arra jogosultak a soron következő
folyósítás alkalmával postai úton vagy folyószámlára utalással kapják meg.
Budapest, 2019. június 3.

Wintermantel Zsolt

Részletes információk

A kommentárok nem engedélyezettek.